|   ورود   |   جمعه 24 آذر 1396 |
 
 
وظایف شهرداری

وظایف شهرداری ها

§         ایجاد خیابان ها ، كوچه ها و میادن ، پارك ها و باغ های عمومی ، مجاری آب ، معابر و پیشنهاد اصلاح نقشه شهر و ...

§         تنظیف و نگه داری و تسطیح معابر و اماكن عمومی مردم و مجاری آب های سطحی و فاضلاب های سطحی

§         همكاری در امر مراقبت امور بهداشتی و كنترل بازار با ارگان های ذیربط

§         جلوگیری از گدایی و وادار داشتن گدایان به كار

§         حفظ اموال منقول و غیر منقول شهر

§         ایجاد تاسیسات غسالخانه و كشتارگاه های بهداشتی

§         تنظیم بیلان و دخل و خرج شهرداری

§         انجام معاملات طبق قوانین جاری شهرداری

§         نظارت بر اوزان مقایسه در سطح شهر

§         تهیه آمار مربوط به امور جمعیتی شهری و موالید و متوفیات جهت استفاده برنامه های شهری

§         جلوگیری از بیماری های مشترك اپیدمی حیوانات و انسان با همكاری موسسات بهداشت و درمان مانند هاری در امر دفع و معالجه

§         مقررات صنفی صدور جواز كسب

§         صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از تاسیسات غیر مجاز

§         رفع مزاحمت های ساختمانی و جلوگیری از سد معبر

§         وصول عوارض طبق مقررات مصوب

§         وضع مقررات خاص برای نام گذاری های اماكن شهری

§         آسفالت خیابان ها و پیاده روها

§         جلوگیری از وسائل آلوده كننده و دودزا به همراه دیگر ارگان ها

§         سایر وظایف برای مقررات كه از مراجع ذیصلاح به تصویب می رسد .

جهت مطالعه جزئیات  اینجا کلیک کنید