|   ورود   |   جمعه 24 آذر 1396 |
 
 
Enter Title
    

 شهرداري منطقه 2 به عنوان يكي از مناطق سه گانه شهرداري برابر چارت مصوب در حوزه ستادي و اجرايي و عمراني نسبت به انجام شرح وظايف مصرح در قانون شهرداريها فعاليت مي نمايد.

در محدوده2230هكتاري قانوني اين منطقه .11020 خانوار با جمعيتي قريب به يك سوم جمعيت شهر زنجان سكونت دارند.و از خدمات شهري اين شهرداري بهره مند هستند.از شاخص هاي مهم اين منطقه از شهرداري زنجان ميتوان واقع شدن اين منطقه در بافت جديد توسعه شهري عنوان كرد همچنين استقرار چندين واحد بزرگ توليدي و صنعتي استان در محدوده اين منطقه بزرگترين مراكز اقامتي،بزرگترين مراكز تفريحي،ميدان ميوه و تره بار،ساخت و سازهاي انبوه مسكن،استقرار ادارات كل مرتبط با مديريت شهري و امنيتي و انتظامي و دروازه دسترسي مركز استان به شهر تهران بعنوان پايتخت سياسي و اقتصادي كشور و ... از جمله ويژه گيهاي انحصاري منطقه بشمار ميرود.

 

مساحت منطقه دو  شهرداري زنجان بر حسب هكتار:

سهم محدوده شهر

سهم حريم

محدوده شهر

حريم

مناطق

50.88

25.95

2230.05

12675.27

منطقه دو


جمعيت  منطقه دو به تفکیک و جنسيت در شهر زنجان:

 

 

بعد خانوار

تعداد خانوار

زن

مرد

جمع

مناطق

3/3

11020

17683

17449

35132

منطقه دو

 


باتوجه به جايگاه منطقه دو در مقايسه با ديگر مناطق شهرداري كه ريشه در قدمت و سابقه تشكيل اين شهرداري در مجاورت شهرداري مركز كه گاهاً در بين اذهان عمومي  بعنوان شهرداري مركز نيز معروف و شناخته شده است تركيب نيروي انساني و پرسنل خادم در اين مجموعه از كارشناسان مجرب متخصص و متعهد و با ميانگين تحصيلات بالاي دانشگاهي مرتبط با مديرت شهري كيفيت خدمات در اين شهرداري را متمايز می نماید